Shin Yea High Torque GY6 Starter Motor

Shin Yea High Torque GY6 Starter Motor